Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 31, 42-284 Herby, tel. 34 3574070.
 2. Kontakt do Tomasza Zawieruchy – Inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach: email: inspektor2@odocn.pl, tel. 607-038-445.
 3. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania:
  • obowiązków publicznych wynikające w szczególności z ustawy z dnia 25.10.1991r.
   o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie  wykonywane są na danych osobowych.

 4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
  w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do
  z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.