Dożynki w GMINIE HERBY – CHWOSTEK 2022

Zaproszenie na DOŻYNKI GMINNE, które odbędą się w dniach 3-4 września na terenie Polany Koła Łowieckiego “SOKÓŁ” W CHWOSTKU.

Przed nami urozmaicony program, a między innymi: blok animacyjny, występy grup artystycznych działających przez GOK Herby. W sobotę w programie okraszonym dużą dawką humoru wystąpią Beata Mańkowska i Wojciech Poprawa, a zabawę taneczną poprowadzi Zespół Exodus.
W niedzielę Gwiazdą Wieczoru będzie Zespół Chrząszcze.
Pamiętajcie, nie samymi gwiazdami człowiek żyje! Nie zabraknie również warsztatów rękodzielniczych oraz wystaw im towarzyszących, przejażdżek kucykiem, stoisk gastronomicznych, handlowych i innych atrakcji.

Regulamin imprezy niemasowej pn. „Dożynki Gminne”

w dniach 3 i 4 września 2022r. w Chwostku, ul. Gustawa Morcinka na terenie polany Koła Łowieckiego „Sokół”

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. a) Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Dożynki Gminne” na terenie w Chwostku, na terenie polany Koła Łowieckiego „Sokół” w dniach 3 i 4 września 2022r. zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Gmina Herby z/s w Herbach, ul. Lubliniecka 33.
 2. b) Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
 3. c) Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. d) Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronach internetowych organizatora pod adresem herby.pl oraz www.gok-herby.pl

 

 1. Przeznaczenie terenu

 

Na terenie imprezy widzowie mogą uczestniczyć w zabawie tanecznej, oglądać występy artystyczne zespołów muzycznych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych i innych.

 

 1. Zasady szczegółowe

 

 1. a) Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
 2. b) Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. c) Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 4. d) Dzierżawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas wyżej wymienionej imprezy, stosując się do postanowień Regulaminu, a w szczególności do zakazu sprzedaży napojów alkoholowych młodzieży do lat 18 oraz godzin zakończenia prowadzenia działalności.

 

 1. Zachowanie na imprezie

 

 1. a) Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie

zagrażał innym osobom.

 1. b) Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń Straży Pożarnej, Służby Porządkowej, Służby Informacyjnej, Akustyka Imprezy oraz Policji.
 2. c) Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze grzywny.
 3. d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 4. Zakazy
 5. a) Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:

– napojów alkoholowych,

– butelek szklanych i plastikowych, puszek,

– pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji,

– wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,

– środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

– urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB, – rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,

– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.

– naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,

– używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,

– używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

– wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów, np. strefę buforową.

 1. b) Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.
 2. Odpowiedzialność
 3. a) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
 4. b) Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
 5. c) Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza dot. zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
 6. Utrwalenie przebiegu imprezy –

organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany da celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na stronie www.herby.pl oraz www.gok-herby.pl, w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych. Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby ww. publikacji.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, strona główna i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.